Địa điểm du lịch Kênh gym

Vườn trái cây Cái Mơn có khu công nghệ sinh học

20/05/2013 - 2046 view
Vườn trái cây Cái Mơn có khu công nghệ sinh học

Những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao KHCN phục vụ phát triển kinh tế, đời sống người dân khu vực vườn trái cây Cái Mơn, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre; trong đó chú trọng phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp, xác định nông nghiệp là mũi nhọn để tập trung nguồn lực thu hút đầu tư.

Để tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất, đẩy mạnh hoạt động ứng dụng KHCN, UBND tỉnh có chủ trương thành lập Dự án xây dựng Khu ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn, với quy mô 3ha. Đây là địa điểm đã được triển khai dở dang một số hạng mục theo Quy hoạch Khu nông nghiệp Kỹ thuật cao Cái Mơn, do UBND huyện Chợ Lách làm chủ đầu tư. Điều kiện giao thông thủy, bộ, hiện trạng địa lý, thổ nhưỡng khu vực vườn trái cây Cái Mơn rất thuận lợi cho việc triển khai Khu ứng dụng Công nghệ Sinh học phát triển nông nghiệp bền vững gắn với khai thác dịch vụ du lịch. Dự án có tổng vốn đầu tư là 24,97 tỷ đồng. Trong đó, vốn Bộ KHCN hỗ trợ 20 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 4,97 tỷ đồng. Dự án tập trung thực hiện mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao KHCN phục vụ phát triển kinh tế nông nghiệp toàn diện theo hướng hiệu quả bền vững, đảm bảo có đủ các điều kiện triển khai các nội dung sản xuất thực nghiệm kỹ thuật cao. Tiếp cận, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KHCN mới, làm chủ một số công nghệ hiện đại, góp phần thúc đẩy nhanh sự nghiên cứu KHCN ở vườn trái cây Cái Mơn, huyện và tỉnh. Nâng cao năng lực của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN, chuẩn bị tốt nguồn lực giúp Trung tâm có đủ điều kiện thực hiện lộ trình đổi mới tổ chức và hoạt động theo tinh thần Nghị định 115 của Chính phủ về việc tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên. Trong giai đoạn 2013-2015, sẽ phân kỳ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình đã được phê duyệt trong Dự án, với tổng diện tích xây dựng là 2.824m2 như: xây dựng mới nhà bảo quản và chế biến nông sản; trung tâm thí nghiệm, hội trường đào tạo và chuyển giao công nghệ; nhà màng; nhà công vụ, trạm cấp nước, trạm xử lý nước thải, hệ thống điện... Cải tạo, nâng cấp văn phòng điều hành; nhà trưng bày sản phẩm, mộ bia Trương Vĩnh Ký.

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Giám đốc Sở KHCN Bến Tre, Dự án Khu ứng dụng Công nghệ Sinh học Cái Mơn sẽ ưu tiên xây dựng trước những hạng mục phục vụ trực tiếp cho công tác triển khai các hoạt động chuyên môn, để tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ cơ bản: đề xuất thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm phát triển và ứng dụng có hiệu quả công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Nghiên cứu và chuyển giao các kết quả ứng dụng công nghệ sinh học để giải quyết những vấn đề mới, khó khăn và phục vụ cho phát triển kinh tế địa phương. Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo về ứng dụng công nghệ sinh học, mở các lớp đào tạo tập huấn cho nhà vườn trái cây Cái Mơn về kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng mới, các loại nấm, ứng dụng các chế phẩm sinh học. Thực hiện các dịch vụ tư vấn, thi công xử lý nước thải, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cung cấp giống cây có chất lượng cao, sạch bệnh (hoa kiểng, cây ăn quả, phôi nấm các loại); kiểm tra chất lượng cây giống...

TTXT du lịch Bến Tre

Mục lục

Du lịch Bến Tre
          - Du lịch Chợ Lách
                    - Vườn trái cây Cái Mơn
          - Cồn Phụng
          - Cồn Ốc
          - Sân chim Vàm Hồ