Địa điểm du lịch

Vườn quốc gia Yok Đôn sẽ là Khu du lịch quốc gia

01/08/2016 - 798 view
Vườn quốc gia Yok Đôn sẽ là Khu du lịch quốc gia

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị lập Dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Yok Đôn” tại Vườn quốc gia Yok Đôn, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo kết luận số 166/TB-VPCP, ngày 7/7/2016 của Văn phòng Chính phủ.

Văn bản đề nghị giao cho Sở Văn hóa Thể thao Du lịch lập dự án trên tại Vườn quốc gia Yok Đôn, theo đó xác định rõ giai đoạn quy hoạch dự án để đảm bảo tính khả thi các nội dung, hạng mục đề ra trong dự án. Lập dự toán đầu tư dự án gửi Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch để lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan theo quy định của Luật Du lịch năm 2005.

Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk căn cứ theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư, phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020” để xác định đối tượng, mục tiêu, tiêu chí, định mức nguồn vốn phân kỳ đầu tư cho dự án trên tại Vườn quốc gia Yok Đôn một cách hợp lý.

Như vậy, Vườn quốc gia Yok Đôn (Đắk Lắk) sẽ là 1/47 Khu du lịch Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

TTXT du lịch Đắk Lắk

Mục lục

Du lịch Đắk Lắk
          - Thác Dray Nur
          - Thác Dray Sáp
          - Thác Gia Long
          - Khu du lịch Buôn Đôn
          - Vườn quốc gia Yok Đôn
          - Hồ Lắk
          - Vườn quốc gia Chư Yang Sin
          - Nhà đày Buôn Ma Thuột
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2020 by Duy Lang