Địa điểm du lịch Kênh gym

Du lịch Kon Tum phát triển xanh

03/01/2017 - 1201 view
Du lịch Kon Tum phát triển xanh

Quyết định số 1607/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh Kon Tum về phê duyệt “Đề án phát triển du lịch Kon Tum đến năm 2020”, mục tiêu cụ thể: Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tổng lượt khách đạt 24,3%; đến năm 2020, tổng lượng khách du lịch đạt 727.000 lượt (trong đó, khách quốc tế 322.000 lượt, khách nội địa 405.000 lượt), doanh thu du lịch tăng hơn 3 lần so với năm 2015, tạo việc làm cho 2.860 lao động. Tăng cơ sở lưu trú lên 235 cơ sở, số lượng cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn 4 sao gấp 2 lần so với năm 2015; công suất sử dụng phòng đạt 73,5%. Công nhận ít nhất 02 khu du lịch địa phương, 03 đến 05 điểm du lịch địa phương trên bản đồ du lịch Kon Tum; đầu tư và phát triển ít nhất 03 làng du lịch cộng đồng. Đến năm 2020, tạo hình ảnh điểm đến, thương hiệu du lịch mang đặc trưng riêng của Kon Tum; xây dựng sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch đa dạng, có chất lượng; phát triển du lịch theo hướng du lịch xanh dựa vào thiên nhiên, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể... Để đạt được những mục tiêu đó, tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp cơ bản như:

- Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò phát triển du lịch trong phát triển kinh tế - xã hội: Theo đó, tổ chức tuyên truyền tới mọi tầng lớp trong xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, về ý thức và trách nhiệm trong bảo vệ môi trường, đảm bảo chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng phong cách ứng xử văn minh; đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đột phá trong việc nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch và hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch của địa phương;

- Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản l‎ý quy hoạch du lịch: Tăng cường công tác điều tra, đánh giá thực trạng, tiềm năng du lịch Kon Tum, tài nguyên du lịch của các địa phương trong tỉnh; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch ở Kon Tum...

- Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng du lịch: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát triển du lịch tại các điểm, khu du lịch Kon Tum trọng điểm; tập trung nguồn lực và có cơ chế huy động nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm về đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng các địa điểm du lịch Kon Tum; thu hút các Tập đoàn, Công ty có tiềm lực tài chính, có cơ chế tạo quỹ đất và giá thuê đất để giới thiệu đầu tư phát triển hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị; tập trung phát triển hệ thống cơ sở lưu trú theo hình thức nhà có phòng cho thuê, phát triển các khu du lịch, điểm du lịch, đặc biệt tại một số làng đồng bào dân tộc thiểu số. Đầu tư chỉnh trang đô thị thành phố nhằm tạo thân thiện cho du khách...

- Phát triển sản phẩm, thị trường du lịch: Nghiên cứu thị trường mục tiêu nhằm định hướng xây dựng đa dạng các sản phẩm, tuyến, tour du lịch Kon Tum phù hợp, phát huy tài nguyên du lịch, lợi thế của tỉnh trên cơ sở khai thác bền vững.

- Quảng bá, xúc tiến du lịch và liên kết hợp tác: Định vị thương hiệu du lịch tỉnh Kon Tum; truyên truyền, phổ biến, thông tin, quảng bá du lịch; tăng cường ngân sách cho hoạt động xúc tiến.

- Đào tạo nguồn nhân lực du lịch: Nâng cao chất lượng lao động du lịch; chất lượng đào tạo của các cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành du lịch; tuyên truyền nâng cao nhận thức về du lịch cho doanh nghiệp, công ty du lịch Kon Tum, người lao động và cộng đồng; khuyến khích doanh nghiệp, người lao động tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực phù hợp với nhu cầu thực tiễn; khuyến khích phát triển và hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của các nghệ nhân, các hoạt động văn hóa cộng đồng, làng nghề truyền thống và các lễ hội văn hóa phục vụ du lịch.

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đảm bảo môi trường du lịch: Kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và xúc tiến du lịch đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch thực hiện đúng, đủ các quy định về điều kiện kinh doanh, an ninh trật tự, xây dựng, ngoại hối, thuế, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá... triển khai chương trình du lịch có trách nhiệm với môi trường gắn với kiểm tra, kiểm soát việc bảo vệ môi trường tại các địa danh du lịch Kon Tum, khu, tuyến, điểm, cơ sở dịch vụ du lịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường du lịch; khuyến khích và hỗ trợ các mô hình tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguyên vật liệu địa phương, ứng dụng công nghệ sạch; đánh giá, tôn vinh những thương hiệu du lịch “xanh” ở tỉnh...

TTXT du lịch Kon Tum

Mục lục

Du lịch Kon Tum
          - Đèo Violắc
          - Khu du lịch Măng Đen
          - Nhà thờ gỗ Kon Tum
          - Vườn quốc gia Chư Mom Ray