Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Cao Bằng->Di tích Pắc Bó
Khu di tích Pác Bó - bàn đá nơi Bác làm việc
Khu di tích Pác Bó - bàn đá nơi Bác làm việc
Khu di tích Pác Bó - bên trong hang Cốc Bó
Khu di tích Pác Bó - bên trong hang Cốc Bó
Khu di tích Pác Bó - bia đá ghi thơ Bác
Khu di tích Pác Bó - bia đá ghi thơ Bác
Khu di tích Pác Bó - cửa hang Cốc Bó
Khu di tích Pác Bó - cửa hang Cốc Bó
Khu di tích Pác Bó - núi Các Mác
Khu di tích Pác Bó - núi Các Mác
Khu di tích Pác Bó - suối Lê Nin
Khu di tích Pác Bó - suối Lê Nin
Khu di tích Pác Bó với cảnh trí hữu tình
Khu di tích Pác Bó với cảnh trí hữu tình
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2023 by Duy Lang