Địa điểm du lịch

Hình ảnh du lịch Việt Nam

Gallery Home->Trà Vinh->Ao Bà Om
Ao Bà Om - lễ hội Ok Om Bok
Ao Bà Om - lễ hội Ok Om Bok
Ao Bà Om - rễ cây ngoằn ngoèo cổ quái
Ao Bà Om - rễ cây ngoằn ngoèo cổ quái
Ao Bà Om - rễ cây nhô lên mặt đất
Ao Bà Om - rễ cây nhô lên mặt đất
Ao Bà Om Trà Vinh
Ao Bà Om Trà Vinh
Địa điểm du lịch
© 2012 - 2023 by Duy Lang